29 04 2024
Категорія: Офіційно (Пресс-релізи)

Затверджено порядок надання одноразової грошової допомоги у 2024 році


 

 

У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

 

НАКАЗ

19.04.2024                                 Хмельницький                                  № 28/н

 

Про затвердження Порядку

використання коштів обласного

бюджету у 2024 році для надання

одноразової матеріальної допомоги

 

Зареєстрований Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ)

25 квітня 2024 року за № 65/1157

 

 

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення Хмельницької обласної ради від 24 грудня 2020 року № 8-2/2020 “Про обласну комплексну програму  соціального  захисту населення на 2021–2025 роки”, наказу Хмельницької   обласної    військової   адміністрації   від   22   грудня   2023  року  № 342/2023-н “Про обласний  бюджет  Хмельницької області на 2024 рік”,  з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, передбачених для надання громадянам одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету у 2024 році для надання одноразової матеріальної допомоги, що додається.

 

2. Заступнику  начальника  управління  фінансів та надання соціальних послуг – начальнику відділу фінансів та бухгалтерського обліку Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Валентині Воробйовій передбачити у розрахунках до кошторису по КПКВК 0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” за КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”, КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” та КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” витрати на виплату вказаної допомоги, а також на придбання паперу, оплату послуг звʼязку, повʼязаних з виконанням функцій щодо надання одноразової матеріальної допомоги громадянам.

 

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ) з моменту його оприлюднення.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Вадима Маруняка.

 

Директор Департаменту соціального

захисту населення Хмельницької

обласної державної адміністрації                                            Ірина КОВАЛЬЧУК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                              

Наказ Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

19.04.2024 р. № 28/н

 

Порядок

використання коштів обласного бюджету у 2024 році для

надання одноразової матеріальної допомоги

І. Загальні положення

 

1. Порядок використання коштів обласного бюджету у 2024 році для надання одноразової матеріальної допомоги (далі – Порядок) розроблено з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, передбачених для надання громадянам одноразової матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань.

 

2. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному  бюджеті  у 2024  році (далі – бюджетні кошти), за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0813242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення”.

 

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціального  захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – головний розпорядник коштів).

 

4. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

 

5. Звернення громадян про надання одноразової матеріальної допомоги розглядаються головним розпорядником коштів у порядку, встановленому Законом України “Про звернення громадян”.

 

ІІ. Умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги

 

1. Одноразова матеріальна допомога (далі – допомога) надається таким громадянам, місце проживання (перебування) яких задеклароване/ зареєстроване на території Хмельницької області:

1) особам з інвалідністю І, ІІ групи;

 

2) особам, які одержують пенсію за віком та у поточному році проходять (або пройшли) стаціонарне лікування в закладах охорони здоровʼя;

 

3) сімʼям, які виховують дитину з інвалідністю.

 

2. Крім осіб, зазначених у пункті 1 цього розділу, допомога може надаватися за письмовим дорученням начальника Хмельницької обласної військової адміністрації (голови Хмельницької обласної державної адміністрації), його заступників:

внутрішньо переміщеним особам;

громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, спричинених тривалим лікуванням, соціальним становищем, пожежею, стихійним лихом та іншими особливими обставинами.

 

3.  Допомога надається на підставі заяви на імʼя відповідної посадової особи про надання допомоги та копій таких документів (із предʼявленням оригіналу):

 

1) паспорта громадянина України (у разі подання особою копії паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково подається документ, що підтверджує задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) особи на території Хмельницької області (витяг з реєстру територіальної громади);

 

2) реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера  облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

 

3) посвідчення встановленого зразка, що підтверджує відповідний статус особи (за наявності).

У заяві також зазначаються:

номер телефону;

міжнародний номер банківського рахунка (IBAN) заявника (за наявності).

 

4. Особа, яка одержує пенсію за віком та у поточному році проходить (або пройшла) стаціонарне лікування в закладі охорони здоровʼя, додатково подає копії медичних документів про проходження стаціонарного лікування.

 

5. При зверненні до начальника Хмельницької обласної військової адміністрації (голови Хмельницької обласної державної адміністрації), його заступників, крім документів, зазначених у пунктах 3, 4 цього розділу,  додатково подаються:

 

1) довідка про доходи заявника за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення;

 

2) документи, що підтверджують виникнення складних життєвих обставин, спричинених тривалим лікуванням, соціальним становищем, пожежею, стихійним лихом та іншими особливими обставинами.

Внутрішньо переміщені особи також подають копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком 2 до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509.

 

6. Резолюція начальника Хмельницької обласної військової адміністрації (голови Хмельницької обласної державної адміністрації), його заступників зі стислим змістом прийнятого рішення щодо виплати допомоги проставляється на реєстраційно-контрольній картці, форма якої наведена у додатку 1 до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, обʼєднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у медіа, затвердженої постановою  Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

 

7. Зазначені у пунктах 3-5 цього розділу документи подаються заявником особисто або через представника.

У разі подання документів через представника надається документ, що підтверджує його повноваження, відповідно до глави 17 Цивільного кодексу України.

 

8. Обмеження при наданні допомоги:

 

1) допомога надається не більше одного разу протягом бюджетного року на одну сімʼю.

У випадку, коли сімʼя складається з двох і більше осіб з інвалідністю І, ІІ групи, допомога надається кожній особі з інвалідністю І, ІІ групи за умови їх звернення, але не більше одного разу протягом бюджетного року;

 

2) у разі звернення за допомогою декількох членів однієї сімʼї, допомога надається лише одному із них, дата надходження документів якого до головного розпорядника коштів за його місцезнаходженням є першою;

3) у разі повторного звернення за допомогою протягом бюджетного року, головний розпорядник коштів письмово повідомляє заявника та посадову особу, до якої було звернення, про відмову у наданні допомоги із зазначенням дати та розміру попередньо призначеної допомоги;

 

4) допомога не надається заявникам, які перебувають на повному державному утриманні;

 

5) у разі смерті заявника допомога не виплачується.

 

9. Допомога в розмірі 10000 гривень і більше може надаватися згідно з рішенням начальника Хмельницької обласної військової адміністрації (голови Хмельницької обласної державної адміністрації) громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, спричинених тривалим лікуванням, соціальним становищем, пожежею, стихійним лихом та іншими особливими обставинами.

 

10. Звернення громадян про надання допомоги розглядаються на засіданні Комісії по розгляду питань з надання громадянам одноразової матеріальної допомоги (далі – Комісія), склад якої затверджується наказом Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.

 

11. Рішення Комісії про надання або відмову у наданні допомоги та її розмір оформлюється протоколом, який не пізніше пʼяти робочих днів після проведення засідання передається до управління фінансів та надання соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації для виплати допомоги.

Про прийняте Комісією рішення щодо надання або відмову у наданні допомоги повідомляється особа, яка подала заяву.

 

ІІІ. Виплата допомоги

 

1. Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з наданням допомоги та проведення таких виплат одержувачам допомоги, здійснюються у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на зазначену мету, згідно із Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02 березня 2012 року № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732.

Виплата допомоги здійснюється з моменту надходження коштів на рахунок головного розпорядника коштів.

 

2. Виплата допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на міжнародний номер банківського рахунка (IBAN) отримувача допомоги або номер відділення національного оператора поштового зв’язку за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) заявника.

 

3. Для перерахування коштів головний розпорядник коштів подає до Головного управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області платіжні інструкції  та зведені реєстри виплати допомоги громадянам через банк.

 

4. У разі, коли одержувач допомоги до 01 грудня поточного року подав всі документи, зазначені у пунктах 3-5 розділу ІІ цього Порядку, але не отримав кошти з незалежних від нього причин, допомога виплачується у наступному бюджетному році. При цьому за таким одержувачем допомоги зберігається право на звернення за допомогою у тому ж бюджетному році.

 

5. Витрати головного розпорядника коштів, повʼязані з виконанням ним функцій щодо надання допомоги, здійснюються:

 

1) за рахунок коштів по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” – для придбання паперу, конвертів та марок для відправки службової кореспонденції;

 

2) за рахунок коштів по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” – для оплати поштових послуг при перерахуванні коштів на номер відділення національного оператора поштового звʼязку, на заміну тонер-картриджу у печатному принтері;

 

3) за рахунок коштів по КЕКВ 2730 “Інші виплати населенню” – для виплати матеріальної допомоги.

 

6. Бухгалтерський облік використання коштів здійснюється відповідно до чинного порядку організації бухгалтерського обліку.

 

7. Контроль за використанням коштів здійснюється головним розпорядником коштів.

 

Заступник директора Департаменту

соціального захисту населення

Хмельницької обласної

державної адміністрації                                                               Вадим МАРУНЯК