20 05 2024
Категорія: Офіційно (Пресс-релізи)

Зареєстровано Порядок надання допомоги на дороговартісне лікування


У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

 

У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

 

НАКАЗ

 

09.05.2024                          Хмельницький                     № 42/н / 40

 

 

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2024 році для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування

Зареєстрований Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ)

16 травня 2024 року за № 80/1172

 

 

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення Хмельницької обласної ради від 24 грудня 2020 року № 8-2/2020 “Про обласну комплексну програму  соціального  захисту населення на 2021–2025 роки”, наказу Хмельницької   обласної    військової   адміністрації   від   22   грудня   2023  року  № 342/2023-н “Про обласний  бюджет  Хмельницької області на 2024 рік”, з метою цільового та ефективного використання у 2024 році коштів обласного бюджету, передбачених для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування,

 

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету у 2024 році для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування, що додається.

 

2. Заступнику начальника управління фінансів та надання соціальних послуг – начальнику відділу фінансів та бухгалтерського обліку Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Валентині Воробйовій передбачити у розрахунках до кошторису по КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» та КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» витрати на виплату вказаної допомоги, а також на придбання паперу, оплату послуг зв'язку, пов’язаних з виконанням функцій по наданню грошової допомоги громадянам на дороговартісне лікування.

 

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ) з моменту його оприлюднення.

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покладаємо на заступника директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Вадима Маруняка та заступника директора – начальника управління фінансово-ресурсного та кадрового забезпечення галузі Департаменту охорони здоровʼя Хмельницької обласної державної адміністрації Ларису Жук.

 

Директор Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

 

_____________ Ірина КОВАЛЬЧУК

 

 

Директор Департаменту охорони здоров’я Хмельницької обласної державної адміністрації

 

__________ Олександр ЗАВРОЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО                                             

Наказ Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

09.05.2024 р. № 42/н / 40

Порядок

використання коштів обласного бюджету у 2024 році

для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування

І. Загальні положення

 

1. Порядок використання коштів обласного бюджету у 2024 році для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування (далі – Порядок), розроблено з метою цільового та ефективного використання коштів обласного бюджету, для забезпечення прозорості надання грошової допомоги.

 

2. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті у 2024 році (далі – бюджетні кошти), за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

 

3. Головним розпорядником бюджетних коштів для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування (далі –допомога), є Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації  (далі – головний розпорядник коштів).

 

4.  Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

 

 

ІІ. Умови надання допомоги

 

1. Допомога надається громадянам, які задекларували/зареєстровали місце проживання (перебування) на території Хмельницької області, а також внутрішньо переміщеним особам (далі – одержувачі допомоги).

 

2. Для отримання допомоги одержувачі допомоги подають до головного розпорядника коштів заяву встановленого зразка (додатки 1, 2) та копії таких документів (із предʼявленням оригіналу):

 

1)  паспорта громадянина України (у разі подання особою копії паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково   подається документ, що підтверджує задеклароване/зареєстроване  місце   проживання  (перебування) особи на території Хмельницької області (витяг з реєстру територіальної громади);

 

2) реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від прийняття реєстраційного номера  облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

 

3) свідоцтва про народження дитини (у разі виплати допомоги на лікування дитини);

 

4) документа, що підтверджує інвалідність (за наявності інвалідності);

 

5) виписного епікризу про захворювання;

 

6) консультаційного висновку спеціаліста (за профілем захворювання) або лікуючого лікаря закладу охорони здоров’я, що забезпечує надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, за формою первинної облікової документації № 028/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974;

 

7) довідки про доходи одержувача допомоги за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за допомогою (крім внутрішньо переміщених осіб);

 

8) довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком 2 до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (для внутрішньо переміщених осіб).

Громадяни, які звертаються з питання відшкодування витрат, понесених за попередньо проведене лікування, також подають платіжні документи (квитанції, розрахункові документи/електронні розрахункові документи тощо), які підтверджують фінансові витрати на лікування.

 

3. Зазначені у пункті 2 цього розділу документи подаються заявником особисто або через представника.

У разі подання документів через представника надається документ, що підтверджує його повноваження, відповідно до глави 17 Цивільного кодексу України.

 

4.  Заяви громадян розглядаються на засіданні Комісії по розгляду питань з надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування (далі – Комісія), склад якої затверджується рішенням начальника Хмельницької обласної військової адміністрації (голови Хмельницької обласної державної адміністрації).

 

5.  При прийнятті рішення про визначення розміру допомоги члени Комісії керуються Переліком видів дороговартісного лікування (додаток 3).

 

6. За рішенням Комісії допомога може бути надана громадянам для відшкодування витрат, понесених за попередньо проведене лікування, починаючи з 01 грудня 2023 року.

 

7.  Допомога не надається:

для проведення лікування у санаторно-курортних закладах України, медичних і санаторно-курортних закладах, розташованих за межами України;

у разі недодержання одержувачем допомоги вимог пункту 7 розділу ІІІ цього Порядку;

у разі повторного звернення з питання відшкодування витрат, понесених одержувачем допомоги за одне і те ж саме попередньо проведене лікування;

у разі звернення з питання відшкодування витрат, понесених одержувачем допомоги за попередньо проведене лікування, якщо допомога була надана на лікування відповідно до цього Порядку;

у разі смерті заявника допомога не надається, призначена сума допомоги членам сімʼї не виплачується та до складу спадщини не входить.

 

ІІІ. Порядок надання та виплати допомоги

 

1. Рішення про надання (відмову у наданні) допомоги та її розмір приймається на засіданні Комісії, яке оформляється протоколом.

 

2.  Протокол Комісії не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання передається головному розпоряднику коштів.

 

3.  На підставі протоколу Комісії головний розпорядник коштів у термін не пізніше, ніж 10 робочих днів з моменту одержання протоколу, приймає наказ про проведення виплати громадянам допомоги, про що повідомляються одержувачі допомоги.

У разі прийняття Комісією рішення про перенесення розгляду питання щодо надання допомоги або про відмову у наданні допомоги у термін не пізніше, ніж 10 робочих днів з моменту одержання протоколу, повідомляється особа, яка подала заяву, із зазначенням причин.

 

4. Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з наданням допомоги, та проведення таких виплат одержувачам допомоги здійснюються у межах асигнувань, затверджених в обласному бюджеті на вказану мету, згідно із Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України 02 березня 2012 року № 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732.

Виплата грошової допомоги здійснюється з моменту надходження коштів на рахунок головного розпорядника коштів.

 

5. Виплата допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на міжнародний номер банківського рахунка (IBAN) отримувача допомоги або номер відділення національного оператора поштового зв’язку за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) заявника.

 

6. Для перерахування коштів головний розпорядник коштів подає до Головного управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області платіжні інструкції  та зведені реєстри виплати допомоги громадянам через банк.

 

7. Протягом 30 днів після одержання коштів та/або проведення дороговартісного лікування одержувач допомоги або його представник зобов’язаний надати головному розпоряднику коштів документи, що підтверджують проведення дороговартісного лікування (виписка з амбулаторної картки хворого або виписка з історії хвороби стаціонарного хворого, інші документи, видані лікувально-профілактичними закладами, платіжні документи (квитанції, розрахункові документи/електронні розрахункові документи тощо), які підтверджують фінансові витрати на лікування).

 

8. У разі невикористання протягом бюджетного року коштів, виділених на дороговартісне лікування, одержувач допомоги повертає їх головному розпоряднику коштів шляхом перерахування на його розрахунковий рахунок, відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Хмельницькій області.

 

9. Витрати головного розпорядника коштів, повʼязані з виконанням ним функцій по наданню допомоги, здійснюються:

за рахунок коштів по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – для придбання паперу, конвертів та марок для відправки службової кореспонденції;

за рахунок коштів по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – для оплати поштових послуг при перерахуванні коштів на поштові відділення за місцем проживання заявника;

за рахунок коштів по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» – для виплати допомоги.

 

10.  Бухгалтерський  облік  використання  коштів здійснюється відповідно до чинного порядку організації бухгалтерського обліку.

 

11. Контроль  за   використанням  коштів  здійснюється головним розпорядником коштів.

 

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

 

 

 

______________  Вадим МАРУНЯК

 

Заступник директора – начальник управління фінансово-ресурсного та кадрового забезпечення галузі Департаменту охорони здоровʼя Хмельницької обласної державної адміністрації

 

___________________   Лариса ЖУК

 

 

 

 

Додаток 1

до  Порядку  використання  коштів обласного бюджету у 2024 році для надання               грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування (пункт 2 розділу ІІ)

 

Директору Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

__________________________________________________________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ заявника)

__________________________________________________________________________

(задеклароване/зареєстроване місце

проживання (перебування)

_____________________________________

(номер телефону)

 

Заява

Прошу розглянути питання щодо надання _____________________________________

________________________ грошової допомоги на дороговартісне лікування. Документи, що підтверджують необхідність проведення дороговартісного лікування, додаються.

Допомогу прошу перерахувати на _____________________________________________

(міжнародний номер банківського рахунку (IBAN)

або на _________________________________________________________________________

(номер відділення національного оператора поштового зв’язку)

 

Мене ознайомлено з пунктом 7 розділу ІІІ Порядку використання коштів обласного бюджету у 2024 році для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування (далі – Порядок), відповідно до якого протягом 30 днів після одержання коштів та/або проведення дороговартісного лікування я зобов’язаний надати головному розпоряднику коштів документи, що підтверджують проведення дороговартісного лікування.

Також мене ознайомлено з пунктом 7 розділу ІІ Порядку, в якому вказано, що допомога не надається для проведення лікування у санаторно-курортних закладах України, медичних і санаторно-курортних закладах, розташованих за межами України; у разі звернення з питання відшкодування витрат, понесених за попередньо проведене лікування, якщо допомога була надана на дороговартісне лікування відповідно до цього Порядку.

У разі невикористання наданих мені коштів на дороговартісне лікування, я зобов’язуюсь повернути їх головному розпоряднику коштів шляхом перерахування на його міжнародний номер банківського рахунку (IBAN), відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Хмельницькій області.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних, що отримані з метою забезпечення вимог цього Порядку.

 

Додаток: документи на _____ аркушах.

 

Дата___________                                                          Підпис ___________

 

_______________________________

 

Додаток 2

до Порядку  використання  коштів  обласного

бюджету у 2024 році для надання               грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування                 (пункт 2 розділу ІІ)

 

Директору Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

__________________________________________________________________________

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ заявника)

__________________________________________________________________________

(задеклароване/зареєстроване місце

проживання (перебування)

__________________________________________________________________________

(номер телефону)

 

Заява

Прошу розглянути питання щодо відшкодування _______________________________

__________________________витрат, понесених за попередньо проведене лікування. Документи, що підтверджують проведення дороговартісного лікування, додаються.

Допомогу прошу перерахувати на _____________________________________________

(міжнародний номер банківського рахунку (IBAN)

або на _________________________________________________________________________

(номер відділення національного оператора поштового зв’язку)

 

Мене ознайомлено з пунктом 7 розділу ІІ Порядку використання коштів обласного бюджету у 2024 році для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування (далі – Порядок), в якому вказано, що допомога не надається у разі повторного звернення протягом поточного бюджетного року з питання відшкодування витрат, понесених за одне і те ж саме попередньо проведене лікування; у разі звернення з питання відшкодування витрат, понесених за попередньо проведене лікування, якщо допомога була надана на лікування відповідно до цього Порядку.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних, що отримані з метою забезпечення вимог цього Порядку.

 

Додаток: документи на _____ аркушах.

 

Дата___________                                                          Підпис ___________

 

__________________________

 

Додаток 3

до  Порядку  використання коштів обласного бюджету у 2024 році для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування (пункт 5 розділу  ІІ)

 

Перелік видів дороговартісного лікування

 

1. Хірургічні види медичної допомоги:

1)

серцево-судинна хірургія

- у межах 40 тис. грн

 

2)

щелепно-лицьова хірургія

- у межах 10 тис. грн

 

3)

нейрохірургія

- у межах 10 тис. грн

 

4)

трансплантологія (нирка, печінка, серце,  кістковий мозок)

- у межах 40 тис. грн

 

5)

інші види хірургічної допомоги

- у межах 10 тис. грн

2. Травматологія і ортопедія:

 

1)

політравма (після надання ургентної допомоги)

 

- у межах 30 тис. грн

2)

ендопротезування

- у межах 70 тис. грн

3. Акушерство та гінекологія:

 

1)

реконструктивно-пластичні операції при вроджених аномаліях розвитку малого тазу

 

- у межах 10 тис. грн

 

2)

інші види гінекологічної допомоги

- у межах 5  тис.  грн

4. Онкологія:

 

1)

радіоізотопна йод-терапія

- у межах 20 тис. грн

 

2)

рак легенів

- у межах 16 тис. грн

 

3)

рак шлунку

- у межах 10 тис.  грн

Продовження додатка

 

4)

рак головного мозку

- у межах 10  тис. грн

 

5)

рак нирки

- у межах 16  тис. грн

 

6)

рак прямої кишки

- у межах 10  тис. грн

 

7)

рак яєчників

- у межах 14  тис. грн

 

8)

рак передміхурової залози

- у межах 10  тис. грн

 

9)

рак молочної залози

- у межах 14  тис. грн

 

10)

рак ротової порожнини

- у межах 10  тис. грн

 

11)

рак інших локалізацій

- у межах 10  тис. грн

 

12)

інші види онкологічної допомоги

- у межах 10  тис. грн

 

5. Педіатрія:

 

1)

 

2)

 

3)

 

4)

 

5)

 

6)

 

 

7)

 

8)

 

9)

10)

 

11)

 

 

 

12)

первинні імунодефіцити

 

гострий лімфобластний лейкоз

 

гострий мієлобластний лейкоз

 

лімфогранульоматоз

 

апластична анемія

 

спадкові захворювання (хвороба Гоше, фенілкетонурія, інші)

 

онкологічні захворювання

 

муковісцидоз

 

слухопротезування

 

кохлеарна імплантація

 

оперативне лікування сколіозів

 

 

 

інші види педіатричної допомоги

- у межах 50 тис. грн

 

- у межах 150 тис. грн

 

- у межах 200 тис. грн

 

- у межах 50 тис.  грн

 

- у межах 200 тис. грн

 

- у межах 50 тис. грн

 

 

- у межах 100 тис. грн

 

- у межах 50 тис. грн

 

- у межах 70 тис. грн

 

- у межах 200 тис. грн

 

- у межах 150 тис. грн

 

Продовження додатка

 

- у межах 50 тис. грн

6. Терапевтичні види медичної допомоги:

 

1)

лімфогранульоматоз

- у межах 10 тис. грн

 

2)

гостра лейкемія лімфобластна

- у межах 70  тис.  грн

 

3)

гостра мієлобластна лейкемія

- у межах 100 тис. грн

 

4)

хронічний мієлолейкоз

- у межах 10  тис.  грн

 

5)

хронічний лімфолейкоз

- у межах 30  тис.  грн

 

6)

мієлома

- у межах 40  тис.  грн

 

7)

лімфома (лімфосаркома)

- у межах 50  тис.  грн

 

8)

апластична анемія

- у межах 100 тис. грн

 

9)

первинні імунодефіцити

- у межах 120 тис. грн

 

10)

гормонально активні пухлини ендокринної системи

 

- у межах 15  тис.  грн

 

11)

системні хвороби сполучної тканини

- у межах 20  тис.  грн

 

12)

системні васкуліти

- у межах 20  тис.  грн

 

13)

 

специфічні захворювання легень (фіброзуючий альвеоліт, хвороба Хаменна-Річа, саркоїдоз Бека, інші)

 

 

- у межах 10  тис. грн

 

14)

важкі форми бронхіальної астми

- у межах 5 тис. грн

 

15)

абсцедуючі пневмонії

- у межах 5 тис. грн

 

16)

хронічний гепатит, цироз печінки, важкий перебіг

 

- у межах 10 тис. грн

17)

хронічний панкреатит (стан після

панкреонекрозу)

 

 

- у межах 10 тис. грн

 

 

Продовження додатка

 

18)

неспецифічний виразковий коліт

- у межах 10 тис. грн

 

19)

хронічна хвороба Адісона

- у межах 8 тис. грн

 

20)

бактеріальний ендокардит

- у межах 10 тис. грн

 

21)

 

 

22)

вторинні імунодефіцити, важкий усклад-нений перебіг

 

коронавірусна хвороба (COVID-19)

- у межах 10  тис. грн

 

 

 

- у межах 20 тис. грн

 

23)

інші види терапевтичної допомоги

- у межах 10  тис. грн

7. Інфекційні хвороби:

 

1)

хронічний вірусний гепатит С

- у межах 130 тис. грн

8. Дерматологічні захворювання:

 

1)

важкі форми атопічного дерматиту

- у межах 8 тис. грн

 

2)

 

3)

ускладнені форми псоріазу

 

міхурчатка

- у межах 10 тис. грн

 

- у межах 10 тис. грн

 

4)

 

5)

 

6)

 

7)

герпетиформний дерматит Дюринга

 

іхтіоз

 

мастоцитоз (пігментна кропив’янка)

 

хронічна екзема

- у межах 10 тис. грн

 

- у межах 8 тис. грн

 

- у межах 8 тис. грн

 

- у межах 8 тис. грн

9. Неврологічні захворювання:

 

1)

розсіяний склероз

- у межах 20 тис. грн

 

2)

постінсультні стани

- у межах 5 тис. грн

 

10. Орфанні захворювання

 

- у межах 50 тис. грн

11. Інші захворювання

 

- у межах 10 тис. грн

___________________________