18 09 2023
Категорія: Офіційно (Пресс-релізи)

Про внесення змін до Положення про комісію з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи


Проект

 

Про внесення змін до Положення про комісію з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, від 24.02.2022 року № 68/2022 “Про утворення військових адміністрацій”

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Внести до Положення про комісію з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи затвердженого розпорядженням голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 19 вересня 2018 року № 678/2018-р, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Хмельницькій області 21 вересня 2018 року за №113/3292, виклавши його у новій редакції (додається).

 

2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Київ) з моменту його оприлюднення.

 

Перший заступник начальника

Хмельницької обласної

військової адміністрації                                                                       Сергій ТЮРІН

 

 

Додаток

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

від            №

(у редакції розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

______________ № __________)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

 

1. Комісія з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян (далі – Комісія), утворюється головою обласної державної адміністрації з метою прийняття рішень щодо видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, а також особам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт, та громадянам, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих.

 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 551 “Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян”, Порядком віднесення громадян із числа тих, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт або постраждали за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 1992 року № 674, іншими нормативно-правовими актами України та цим Положенням.

 

3. Комісія утворюється у складі голови, який за посадою є заступником голови обласної державної адміністрації, заступника голови Комісії, секретаря та членів Комісії.

У разі відсутності голови Комісії його функції виконує заступник. Персональний склад Комісії затверджується головою обласної державної адміністрації.

 

4. Основними принципами діяльності Комісії є:

законність;

колегіальність;

повнота розгляду наданих документів та інших підтверджуючих матеріалів;

обґрунтованість прийнятих рішень;

компетентність членів Комісії, рівноправність, відповідальність за прийняті рішення та їх виконання.

 

5. Основними завданнями Комісії є:

розгляд та аналіз документів, які відповідно до законодавства є підставою для видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян;

розгляд питань щодо встановлення (підтвердження) статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян;

прийняття рішень щодо видачі (відмови у видачі, вилучення) відповідних посвідчень згідно з Порядком видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 551.

 

6. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію та документи, необхідні для вирішення покладених на неї завдань;

приймати рішення про направлення особових справ громадян на розгляд комісії при Міністерстві соціальної політики України для вирішення спірних питань щодо визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

приймати рішення про направлення особових справ громадян на розгляд утворених Київською та Житомирською обласними державними адміністраціями комісій з вирішення спірних питань щодо визначення статусу осіб, які брали участь у проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, а також осіб, евакуйованих із зони відчуження у 1986 році;

приймати рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення відповідної категорії;

приймати рішення про вилучення обласною державною адміністрацією посвідчення у разі встановлення Комісією факту необґрунтованої його видачі;

залучати фахівців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), громадських організацій до розгляду питань, що належить до її компетенції;

виконувати інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

 

7. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць.

Рішення Комісії є правочинним, якщо у засіданні бере участь не менш як дві третини її складу. Передача повноважень членами Комісії іншим особам не допускається.

Рішення приймається Комісією, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на її засіданні членів, і оформлюється протоколом, що підписується всіма присутніми на засіданні членами.

 

8. Голова Комісії:

здійснює загальне керівництво роботою Комісії;

скликає та проводить засідання Комісії,

визначає перелік питань до розгляду на засіданнях;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та цього Положення.

 

9. До обов’язків секретаря Комісії належить:

оповіщення членів Комісії про дату та порядок денний чергового засідання;

ведення протоколу засідання;

підготовка матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії.

 

10. Рішення Комісії є підставою для видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян, та є обов’язковим до виконання.

 

11. У разі встановлення Комісією факту необґрунтованої видачі посвідчення відповідної категорії, таке посвідчення на підставі рішення Комісії підлягає вилученню.

 

12. Рішення Комісії може бути оскаржено у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

13. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Департаментом соціального захисту населення обласної військової адміністрації.

 

 

Керівник апарату

адміністрації                                                                 Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маруняк В.Д.

75 20 90

від. РГ – 1

27.09.23