24 02 2017
Категорія: Накази Департаменту

Наказ № 17/н /29 від 20.02.2017


У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

У К Р А Ї Н А

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

НАКАЗ

20.02.2017 Хмельницький                      № 17/н / 29

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2017 році для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області «23» лютого 2017 року за № 22/3055

На підставі статті 22 Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», рішення сесії обласної ради від 23 грудня 2016 року № 49-9/2016 «Про обласний бюджет на 2017 рік», рішення сесії обласної ради від 17 лютого 2016 року №14-4/2016 «Про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2016-2020 роки», з метою цільового та ефективного використання коштів обласного бюджету у 2017 році, передбачених для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету у 2017 році для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування, що додається.

2. Заступнику директора - начальнику управління фінансів, організації роботи  стаціонарних  установ  та  господарської  діяльності – головному  бухгалтеру Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Л.Гуриній передбачити у розрахунках до кошторису по КПКВК 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» та КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» витрати на виплату вказаної допомоги, а також на придбання паперу, оплату послуг зв'язку, пов’язаних з виконанням функцій по наданню грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування.

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням наказу залишаємо за собою.

Директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

С.Лукомська

 

Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

Я.Цуглевич

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету у 2017 році для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування

І. Загальні положення

 

1. Порядок використання коштів обласного бюджету у 2017 році для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування (далі – Порядок), розроблено з метою цільового та ефективного використання коштів обласного бюджету, для забезпечення прозорості надання грошової допомоги.

 

2. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному бюджеті у 2017 році (далі – бюджетні кошти), за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 1513400 «Інші видатки на соціальний захист населення».

 

3. Головним розпорядником бюджетних коштів для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування (далі-допомога), є Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – головний розпорядник коштів).

 

4. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

ІІ. Умови надання допомоги

1. Допомога надається громадянам, що зареєстровані та проживають у Хмельницькій області, а також внутрішньо переміщеним особам (далі – одержувачі допомоги).

 

2. Для отримання допомоги одержувачі допомоги подають до головного розпорядника коштів такі документи:

заява (додаток 1) від особи, яка потребує дороговартісного лікування. Із заявою також можуть звернутися батьки (усиновлювачі), опікун, інша особа у випадках, встановлених законом (далі – представники);

копію паспорта та/або свідоцтва про народження дитини (у разі потреби копію паспорта представника та документа, що підтверджує його повноваження);

копію документа, що підтверджує інвалідність (при наявності інвалідності);

копії виписних епікризів зі стаціонарів про захворювання, за яким передбачається лікування;

консультаційний висновок головного профільного штатного або позаштатного спеціаліста Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації за формою первинної облікової документації 028/о, що затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України 14 лютого 2012 року №110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за №661/20974;

копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті – копію відповідної сторінки паспорта;

довідку про доходи одержувача допомоги за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за допомогою (крім внутрішньо переміщених осіб);

внутрішньо переміщені особи надають копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (із змінами).

 

3. Особи, яким у звʼязку з виконанням обов’язків по призначенню допомоги стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, іншу інформацію про приватне та сімейне життя одержувача допомоги, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.

 

4. Допомога не надається:

1) для проведення лікування у санаторно-курортних закладах, а також медичних і санаторно-курортних закладах, розташованих за межами України;

 

2) для відшкодування витрат, понесених одержувачем допомоги за попередньо проведене лікування, за винятком, коли дороговартісне лікування проведено в проміжок часу з дати реєстрації головним розпорядником коштів заяви до дня проведення засідання Комісії по розгляду питань з надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування, при облдержадміністрації (далі - Комісія), склад якої затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації;

 

3) у разі недодержання одержувачем допомоги вимог пунктів 4 та 5 розділу ІV цього Порядку.

 

ІІІ. Порядок надання допомоги

1. Рішення про надання (або відмову у наданні) допомоги та її розміру приймається на засіданні Комісії, яке оформлюється протоколом.

При прийнятті рішення про визначення розміру допомоги члени Комісії керуються Переліком видів дороговартісного лікування, відповідно до додатка 2.

 

2. Протокол Комісії не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання передається головному розпоряднику коштів.

 

3. На підставі протоколу Комісії головний розпорядник коштів у термін не пізніше, ніж 10 робочих днів з моменту одержання протоколу, приймає наказ про проведення виплати громадянам грошової допомоги, про що повідомляються одержувачі допомоги.

У разі прийняття Комісією рішення про перенесення розгляду питання щодо надання допомоги або про відмову у наданні допомоги, у термін не пізніше, ніж 10 робочих днів з моменту одержання протоколу, повідомляється особа, яка подала заяву, із зазначенням причин.

 

4. Головний розпорядник коштів та Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації направляють копію наказу про надання допомоги відповідно начальникам управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій та міськвиконкомів, начальникам управлінь охорони здоров’я Кам’янець-Подільської та Хмельницької міських рад, головним лікарям обласного, міських та районних лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання одержувача допомоги.

 

ІV. Виплата допомоги

1. Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з наданням допомоги, та проведення таких виплат одержувачам допомоги здійснюються у межах асигнувань, затверджених в обласному бюджеті на вказану мету, згідно із Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02 березня 2012 року № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732 (зі змінами).

Виплата грошової допомоги здійснюється з моменту надходження коштів на рахунок головного розпорядника коштів.

 

2. Виплата допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на особовий рахунок одержувача допомоги в установі банку (у разі наявності) або на поштове відділення за місцем його проживання.

 

3. Для перерахування коштів головний розпорядник коштів подає до Головного управління Державної казначейської служби України у Хмельницькій області платіжне доручення, Зведений реєстр виплати грошової допомоги переказів поштою (додаток 3) та Зведений реєстр виплати грошової допомоги громадянам через установи банку (додаток 4).

 

4. Протягом 30 днів після одержання коштів та/або проведення дороговартісного лікування одержувач допомоги або його представник зобов’язаний надати головному розпоряднику коштів документи, що підтверджують проведення дороговартісного лікування (виписка з амбулаторної картки хворого або виписка з історії хвороби стаціонарного хворого, інші документи).

 

5. У разі невикористання протягом бюджетного року коштів, виділених на дороговартісне лікування,  одержувач допомоги повертає їх головному розпоряднику коштів шляхом перерахування на його розрахунковий рахунок, відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Хмельницькій області.

 

6. Витрати головного розпорядника коштів, повʼязані з виконанням ним функцій по наданню допомоги, здійснюються :

1) за рахунок коштів по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - для придбання паперу, конвертів та марок для відправки службової кореспонденції;

2) за рахунок коштів по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - для оплати поштових послуг при перерахуванні коштів на поштові відділення за місцем проживання заявника;

3) за рахунок коштів по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - для виплати допомоги.

7. Бухгалтерський облік використання коштів здійснюється відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

8. Контроль за використанням коштів здійснюється головним розпорядником коштів.

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації  Л.Гурина

 

Заступник директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації  Н.Федів

Додаток 1

до Порядку використання коштів обласного

бюджету у 2017 році для надання

грошової допомоги громадянам, які

потребують дороговартісного лікування

(пункт 2 розділу ІІ)

 

Директору Департаменту соціального

захисту населення облдержадміністрації

__________________________________________

 

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

 

 

(місце проживання)

 

(контактний телефон)

 

 

 

 

Заява

Прошу розглянути питання щодо надання _______________________________________________________ грошової допомоги на дороговартісне лікування. Документи, що підтверджують необхідність проведення дороговартісного лікування, додаються.

Допомогу прошу перерахувати на ____ поштове відділення _________________________________________ або на розрахунковий рахунок _____________________________________________________________________________­­­_____________________________________________________________________________

(вказати  повні  реквізити  банківської  установи)

Мене ознайомлено з п.4 розділу ІV Порядку використання коштів обласного бюджету у 2017 році для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування (далі - Порядок), відповідно до якого протягом 30 днів після проведення дороговартісного лікування одержувач допомоги або його представник зобов’язаний надати головному розпоряднику коштів документи, що підтверджують проведення дороговартісного лікування (виписка з амбулаторної картки хворого або виписка з історії хвороби стаціонарного хворого, інші документи).

Також мене ознайомлено з п.4 розділу ІІ Порядку, в якому вказано, що допомога не надається для проведення лікування у санаторно-курортних закладах, а також медичних і санаторно-курортних закладах, розташованих за межами України; для відшкодування витрат, понесених одержувачем допомоги за попередньо проведене лікування, за винятком, коли дороговартісне лікування проведено в проміжок часу з дати реєстрації головним розпорядником коштів заяви до дня проведення засідання Комісії.

В разі невикористання наданих мені коштів на дороговартісне лікування, я зобов’язуюсь повернути їх головному розпоряднику коштів шляхом перерахування на його розрахунковий рахунок, відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Хмельницькій області.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних, що отримані з метою забезпечення вимог Порядку.

Додаток: документи на _____ аркушах.

 

Дата___________                                                          Підпис ___________

 

Додаток 2

до  Порядку  використання коштів обласного

бюджету у 2017 році для надання грошової

допомоги громадянам, які потребують

дороговартісного лікування (пункт 1 розділу ІІІ)

 

Перелік  видів дороговартісного лікування

1.   Хірургічні види  медичної допомоги

1)   Серцево-судинна хірургія

- у межах 40 тис. грн.

2)   Щелепно-лицьова хірургія

- у межах 10 тис. грн.

3)   Нейрохірургія

- у межах 10 тис. грн.

4)   Трансплантологія

(нирка, печінка, серце, кістковий мозок)

- у межах 40 тис. грн.

5)   Інші види хірургічної допомоги

- у межах 10 тис. грн.

2.   Травматологія і ортопедія

1)       Політравма (після надання ургентної допомоги)

- у межах 30 тис. грн.

2)       Ревізійне (повторне, додаткове) ендопротезування

- у межах 70 тис. грн.

3.   Акушерство та гінекологія

1) Реконструктивно-пластичні операції

при вроджених аномаліях розвитку малого тазу

 

- у межах 8  тис.  грн.

2) Інші види гінекологічної допомоги

- у межах 5  тис.  грн.

4.   Онкологія

1)   Радіоізотопна йод-терапія

- у межах 10 тис. грн.

2)   Рак легенів

- у межах  8  тис. грн.

3)   Рак шлунку

- у межах 5  тис.  грн.

4)   Рак головного мозку

- у межах 5  тис.  грн.

5)   Рак нирки

- у межах 8  тис.  грн.

6)   Рак прямої кишки

- у межах 5  тис.  грн.

7)   Рак ячників

- у межах 7  тис.  грн.

8)   Рак передміхурової залози

- у межах 5  тис.  грн.

9)   Рак молочної залози

- у межах 7  тис.  грн.

10) Рак ротової порожнини

- у межах 5  тис.  грн.

11) Рак інших локалізацій

- у межах 5  тис.  грн.

12) Інші види онкологічної допомоги

- у межах 5  тис.  грн.

5.   Педіатрія

1)   Первинні імунодефіцити

- у межах 50 тис.   грн.

2)   Вторинні імунодефіцити

- у межах 10 тис.   грн.

3)   Гострий лімфобластний лейкоз

- у межах 100 тис. грн.

4)   Гострий міелобластний лейкоз

- у межах 100 тис. грн.

5)   Лімфогранульоматоз

- у межах  30 тис.  грн.

6)   Апластична анемія

- у межах 150 тис. грн.

7)   Лімфома

- у межах  50 тис.  грн.

8)   Вроджена цитомегаловірусна інфекція

- у межах 5 тис.     грн.

9)   Спадкові захворювання

(хвороба Гоше, фенілкетонурія, інші)

 

- у межах 40 тис.   грн.

10)    Пухлини ендокринних органів

- у межах 30 тис.   грн.

11)    Хронічні гепатити В та С

- у межах 50 тис.   грн.

12) Системні хвороби сполучної тканини

(системний червоний вовчак, вузликовий периартеріїт)

 

- у межах 40 тис.   грн.

13) Первинна легенева гіпертензія

- у межах 30 тис.   грн.

14) Оперативне лікування вроджених вад серця

- у межах 10  тис.  грн.

15) Муковісцидоз

- у межах 10  тис.  грн.

16) Слухопротезування

- у межах 5  тис.    грн.

17) Кохлеарна імплантація

- у межах 250 тис. грн.

18) Оперативне лікування сколіозів

- у межах 150 тис. грн.

19) Інші види педіатричної допомоги

- у межах 10  тис.  грн.

6.   Терапевтичні види медичної допомоги

1)   Лімфогранульоматоз

- у межах 10  тис.  грн.

2)   Гостра лейкемія лімфобластна

- у межах 70  тис.  грн.

3)   Гостра міелобластна лейкемія

- у межах 100 тис. грн.

4)   Хронічний мієлолейкоз

- у межах 10  тис.  грн.

5)   Хронічний лімфолейкоз

- у межах 30  тис.  грн.

6)   Мієлома

- у межах 40  тис.  грн.

7)       Лімфома (лімфосаркома)

- у межах 50  тис.  грн.

8) Апластична анемія

- у межах 100 тис. грн.

9) Первинні імунодефіцити

- у межах 120 тис. грн.

10)    Гормонально активні пухлини ендокринної

системи

 

- у межах 15  тис.  грн.

11) Системні хвороби сполучної тканини

- у межах 20  тис.  грн.

12) Системні васкуліти

- у межах 20  тис.  грн.

13) Специфічні захворювання легень

(фіброзуючий альвеоліт, хвороба

Хаменна-Річа, саркоідоз Бека, інші)

 

- у межах 10  тис.  грн.

14) Важкі форми бронхіальної астми

- у межах 5   тис.   грн.

15) Абсцедуючі пневмонії

- у межах 5   тис.   грн.

16) Хронічний гепатит, цироз печінки, важкий перебіг

- у межах 10 тис.   грн.

17) Хронічний панкреатит (стан після панкреонекрозу)

- у межах 10  тис. грн.

18) Неспецифічний виразковий коліт

- у межах 10  тис. грн.

19) Хронічна хвороба Адісона

- у межах 8   тис.  грн.

20) Бактеріальний ендокардит

- у межах 10  тис. грн.

21) Вторинні імунодефіцити, важкий

ускладнений перебіг

 

- у межах 10  тис. грн.

22) Інші види терапевтичної допомоги

- у межах 10  тис. грн.

7.   Інфекційні хвороби

1)   Хронічний вірусний гепатит С

- у межах 130 тис. грн.

8.   Дерматологічні захворювання

1)   Важкі форми атопічного дерматиту

- у межах 8   тис.  грн.

2)   Ускладнені форми псоріазу

- у межах 10  тис. грн.

9.   Неврологічні захворювання

1)       Розсіяний склероз

- у межах 20  тис. грн.

2)       Постінсультні стани

- у межах 5   тис.  грн.

10. Інші захворювання

 

- у межах 10  тис. грн.

 

 

Додаток 3

до  Порядку  використання коштів обласного

бюджету у 2017 році для надання грошової

допомоги громадянам, які потребують

дороговартісного лікування (пункт 3 розділу ІV)

 

 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Зведений реєстр виплати грошової допомоги

переказів поштою

№ _____ (по районах), переданих в Хмельницьке підприємство

(найменування підприємства звязку)

№ п/п

Куди

Кому

Дата, № протоколу засідання Комісії

Грошова допомога громадянам, які потребують дороговартісного лікування

Поштовий збір

(грн.)

Загальна сума (грн.)

Всього:

 

Переказів на суму

грн.____________________________________________

(сума переказів  прописом)

Поштовий збір          грн.____________________________________________

(сума поштового збору прописом)

 

Всього                       грн.____________________________________________

(сума переказів та поштового збору прописом)

 

Директор Департаменту _________________________

 

 

Головний бухгалтер                  _________________________

 

 

Відбиток календарного штампу                _________________________________________

(підпис працівника підприємства звязку,

який прийняв перекази)

 

 

Додаток 4

до  Порядку  використання коштів обласного

бюджету у 2017 році для надання грошової

допомоги громадянам, які потребують

дороговартісного  лікування (пункт 3 розділу ІV)

 

 

 

Зведений реєстр виплати грошової допомоги громадянам

через установи банку

 

№ п/п

П.І.Б. одержувача допомоги

Місце проживання одержувача допомоги

Банківські реквізити одержувача допомоги          ( № рахунку, МФО, найменування банку )

Дата, № протоколу засідання Комісії

 

Сума допомоги

Всього:

Директор Департаменту                                                _________________

 

Головний бухгалтер                                                       _________________