26 02 2016
Категорія: Соціальні проекти

УВАГА!


ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМ (ПРОЕКТІВ, ЗАХОДІВ), РОЗРОБЛЕНИХ ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ (РЕАЛІЗАЦІЇ) ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА У 2016 РОЦІ


Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2016 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету.

Конкурс проводиться в рамках виконання обласної комплексної програми соціального захисту населення на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням четвертої сесії    Хмельницької   обласної    ради    від   17   лютого   2016  року   № 14-4/2016,.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 та наказу Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації від 24.02.2016 року № 16/н «Про    організацію      проведення  конкурсу  з визначення   програм   (проектів, заходів),  розроблених  інститутами   громадянського  суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2016  році».

Мета конкурсу – залучення громадських об’єднань до розв’язання соціальних проблем найбільш незахищених верств населення Хмельницької області.

Проекти (програми, заходи) для участі у конкурсі можуть подавати громадські об’єднання, які є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію таких цілей та пріоритетних завдань:

1. Подолання бідності та соціальної підтримки соціально незахищених верств населення Хмельницької області.

2. Надання соціальної підтримки та забезпечення соціального захисту осіб похилого віку, ветеранів війни та праці, учасників бойових дій, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т.ч. соціальне обслуговування на дому.

3. Надання соціальної підтримки особам з обмеженими фізичними можливостями, адаптації та інтеграції їх у суспільство, в т.ч. соціальне обслуговування на дому.

4. Впровадження соціальних технологій щодо реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями.

5. Соціальна підтримки й адаптація осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

6. Поліпшення умов життєдіяльності найменш захищених верств населення, у тому числі бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі.

7. Розвиток системи надання соціальних послуг для Хмельницької обласної територіальної громади.

8. Підтримка громадського руху інвалідів та ветеранів.

9. Розповсюдження соціальної інформації.

Громадські об’єднання можуть подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

- соціальна підтримка та надання соціальної допомоги;

- організація навчання та просвіти,

- довідкові послуги,

- розроблення та розповсюдження рекламно–інформаційних матеріалів щодо соціального захисту населення,

- розробка та розповсюдження методичних матеріалів,

- проведення конференцій, семінарів, форумів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, акцій.

Програми (проекти, заходи) можуть включати вищевказані види діяльності, але бажано не обмежуватись їх переліком.

Цільова аудиторія видів діяльності визначається відповідно до цілей та пріоритетів завдань, які відповідають завданням, визначеним обласною комплексною програмою соціального захисту населення на 2016-2020 роки.

У межах конкурсу не можуть бути підтримані проекти (програми, заходи), які:

- спрямовані на отримання прибутку;

- спрямовані на підтримку політичної партії;

- не передбачають (обласного) рівня реалізації.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених обласним бюджетом на 2016 рік.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), що подаються для участі у конкурсі (загальний фонд конкурсу) становить 300 тис. грн.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 75% вартості програми (проекту, заходу). Решта 25 % необхідного обсягу фінансування програми (проекту, заходу) мають бути забезпечені громадським об’єднанням у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

Для участі у конкурсі громадські об’єднання подають конкурсну пропозицію, яка має бути підготовлена українською мовою і містити:

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

1. заяву про участь у конкурсі, складену за встановленою формою (додаток 1) за підписом керівника або уповноваженої особи, скріпленим її печаткою (у разі наявності) – оригінал і три копії (із своєчасним оновленням і діючих на момент подачі пропозиції);

Посилання на Додаток 1

2. копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (видану Державною реєстраційною службою України), державну реєстрацію яких проведено після 07.05.2011 або стосовно яких після зазначеної дати до Єдиного державного реєстру були внесені зміни щодо відомостей, які зазначались у свідоцтві про державну реєстрацію або вказуються у виписці засвідчену печаткою організації.

3. копію статуту (положення) учасника конкурсу, засвідчені печаткою організації на кожній сторінці (у разі  наявності);

4. копію рішення органу державної податкової служби про внесення учасника конкурсу до Реєстру неприбуткових установ та організацій (із своєчасним оновленням і діючих на момент подачі пропозиції);

5. копії податкових звітів учасника конкурсу за попередні два роки (2014-2015);

6. опис та кошторис витрат, необхідних для виконання програми (реалізації проекту, заходу), за встановленою формою (додаток 2) – оригінал і три копії;

Посилання на Додаток 2

7. листи-підтвердження від інших суб’єктів, залучених до виконання програми (реалізації проекту, заходу) – оригінал і три копії;

8. інформацію про діяльність учасника конкурсу, зокрема про досвід виконання програм (реалізації проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадського об’єднання, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (форма додаток 3) – оригінал і три копії;

Посилання на Додаток 3

9. довіреність на ім’я особи, яка представлятиме інтереси учасника конкурсу під час проведення конкурсу (за необхідності).

Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі можуть бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Зверніть увагу!!! Конкурсна пропозиція має подаватися:

- у друкованому вигляді (у трьох примірниках - оригінал та три копії як зазначено вище)

- та електронному вигляді (1 компакт-диск з розбірливо написаною на ярлику назвою учасника конкурсу).

Зверніть увагу!!! Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в окремій папці з файлами укомплектовані відповідно до переліку документів зазначеного вище.

Зверніть увагу!!! Частково заповнені конкурсні пропозиції та конкурсні пропозиції, заповнені без дотримання вимог, вважаються неприйнятними і до розгляду не допускаються.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються з 29 лютого 2016 року по 31 березня 2016 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів (понеділок – четвер з 9.00 до 18.15, п’ятниця з 9.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00), за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 (Будинок освіти), кімн. № 111-а (І поверх).

Зверніть увагу!!! Конкурсні пропозиції, надіслані факсом або електронною поштою, не розглядатимуться.

До участі у конкурсі не допускаються громадські об’єднання, у разі, коли:

- документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про громадське об’єднання;

- громадське об’єднання не є юридичною особою, зареєстрованою в установленому порядку або було зареєстроване пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу;

- громадське об’єднання відмовилося від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;

- громадське об’єднання перебуває у стадії припинення;

- конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог до конкурсної пропозиції;

- програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають обласному рівню виконання (реалізації), або заплановані заходи не орієнтовані на мешканців Хмельницької області;

- передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;

- установлено факт порушення громадським об’єднанням вимог бюджетного законодавства у попередніх двох бюджетних періодах.

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за шкалою від 0 до 5 балів за такими критеріями:

- відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;

- відповідність запланованих заходів програми (проекту, заходу) поставленій меті програми (проекту, заходу);

- очікувана результативність програми (проекту, заходу), у тому числі  наявність  конкретних результативних показників виконання програми, ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування програми (проекту, заходу);

- рівень кадрового (керівник, спеціаліст, бухгалтер) та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання програми (реалізації проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері;

- спроможність громадського об’єднання продовжувати виконання програми (реалізацію проекту, заходу) або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки.

- Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщуються у триденний строк на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

 

З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ ТА ЗАПОВНЕННЯ КОШТОРИСУ ВИТРАТ ЗВЕРТАЙТЕСЬ:

м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1, кімн. № 111-А,

(понеділок – четвер з 9.00 до 18.15, п’ятниця з 9.00 до 17.00, перерва з 13.00 до 14.00).