13 01 2022
Категорія: Накази Департаменту

Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2022 році для надання одноразової матеріальної допомоги


ПРОЄКТ

НАКАЗ

_________________                    Хмельницький                                  № _______

 

Про затвердження Порядку

використання коштів обласного

бюджету у 2022 році для надання

одноразової матеріальної допомоги

 

На підставі статті 22 Бюджетного кодексу України, рішень обласної ради від 24 грудня 2020 року № 8-2/2020 «Про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2021 – 2025 роки», від 22 грудня 2021 року № 62-7/2021 «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік», з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, передбачених для надання громадянам одноразової матеріальної допомоги на вирішення матеріально-побутових питань,

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету у 2022 році для надання одноразової матеріальної допомоги, що додається.

 

2. Заступнику начальника управління фінансів та надання соціальних послуг – начальнику відділу фінансів та бухгалтерського обліку Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Віталію ПАЮКУ передбачити у розрахунках до кошторису по КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» та КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» витрати на виплату вказаної допомоги, а також на придбання паперу, оплату послуг звʼязку, повʼязаних з виконанням функцій щодо надання одноразової матеріальної допомоги громадянам.

 

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації в Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький) з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Вадима МАРУНЯКА.

 

 

Директор Департаменту соціального

захисту населення Хмельницької

обласної державної адміністрації                                            Ірина КОВАЛЬЧУК

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету у 2022 році для

надання одноразової матеріальної допомоги

І. Загальні положення

 

1. Порядок використання коштів обласного бюджету у 2022 році для надання одноразової матеріальної допомоги (далі - Порядок) розроблено з метою упорядкування використання коштів обласного бюджету, передбачених для надання громадянам, місце проживання яких зареєстровано в Хмельницькій області, одноразової матеріальної допомоги на вирішення матеріально-побутових питань.

 

2. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в обласному  бюджеті  у  2022  році (далі - бюджетні кошти), за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

 

3. Головним розпорядником бюджетних коштів є Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (далі - головний розпорядник коштів).

 

4. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

5. Звернення громадян про надання допомоги розглядаються головним розпорядником коштів у порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян».

 

 

ІІ. Умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги

 

1. Одноразова матеріальна допомога (далі – допомога) надається таким громадянам:

 

1) особам з інвалідністю;

 

2) особам, які одержують пенсію за віком та у поточному році проходять (або пройшли) стаціонарне лікування в закладах охорони здоровʼя;

 

3) сімʼям, які виховують дитину з інвалідністю.

 

2. Крім осіб, зазначених у пункті 1 цього розділу, допомога може надаватися за письмовим дорученням голови Хмельницької обласної державної адміністрації, його заступників або керівника апарату громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, спричинених тривалим лікуванням, соціальним становищем, у разі пожежі, стихійного лиха та інших особливих обставин.

 

3.  Допомога надається на підставі заяви на імʼя відповідної посадової особи про надання допомоги та копій таких документів (із предʼявленням оригіналу):

 

1) сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки із даними про прізвище, ім’я та по батькові, відомостями про реєстрацію місця проживання, або паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм.

У разі подання особою копії паспорта громадянина України з безконтактним  електронним  носієм,   додатково   подаються  документи,  що підтверджують факт реєстрації місця проживання на території Хмельницької області;

 

2) довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків (або копія сторінки паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

 

3) посвідчення встановленого зразка, що підтверджує відповідний статус особи;

 

4) довідки про склад сімʼї.

 

4. Особа, яка одержує пенсію за віком та у поточному році проходить (або пройшла) стаціонарне лікування в закладі охорони здоровʼя, додатково надає копії медичних документів про проходження стаціонарного лікування.

 

5. При зверненні до голови Хмельницької обласної державної адміністрації, його заступників або керівника апарату крім документів, зазначених у пункті 3 цього розділу,  додатково подаються:

довідка про доходи заявника за останні 6 місяців, що передують місяцю звернення;

документи, що підтверджують виникнення складних життєвих обставин, спричинених тривалим лікуванням, соціальним становищем, у разі пожежі, стихійного лиха та інших особливих обставин.

 

6.  Резолюція голови обласної Хмельницької державної адміністрації, його заступників або керівника апарату із стислим змістом прийнятого рішення щодо виплати допомоги проставляється на реєстраційно-контрольній картці, форма якої наведена у додатку 1 до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, обʼєднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348 (зі змінами).

 

7. Зазначені у пунктах 3 - 5 цього розділу документи подаються заявником особисто або через представника.

У разі подачі документів через представника надається документ, що підтверджує його повноваження, відповідно до глави 17 Цивільного кодексу України.

 

8. Обмеження при наданні допомоги:

 

1) допомога надається не більше одного разу протягом бюджетного року на одну сімʼю.

У випадку, коли сімʼя складається з двох і більше осіб з інвалідністю, допомога надається  кожній особі з інвалідністю за  умови  їх  звернення, але не більше одного разу протягом бюджетного року;

 

2) у разі звернення за допомогою декількох членів однієї сімʼї, допомога надається лише одному із них, дата надходження документів якого до головного розпорядника коштів за його місцезнаходженням є першою;

 

3) у разі повторного звернення за допомогою протягом бюджетного року, головний розпорядник коштів письмово повідомляє заявника та посадову особу, до якої було звернення, про відмову у наданні допомоги із зазначенням дати та розміру попередньо призначеної допомоги;

 

4) допомога в розмірі 10000 (десять тисяч) гривень і більше може надаватися згідно із розпорядженням голови Хмельницької обласної державної адміністрації громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, спричинених тривалим лікуванням, соціальним становищем, у разі стихійного лиха та інших особливих обставин;

 

5) допомога не надається заявникам, які перебувають на повному державному утриманні;

 

6) у разі смерті заявника допомога не виплачується.

 

9. Звернення розглядаються на засіданні Комісії по розгляду питань з надання громадянам одноразової матеріальної допомоги (далі – Комісія), склад якої затверджується наказом Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.

 

10. Рішення Комісії про надання (або відмову у наданні) допомоги та її розмір  оформлюється протоколом, який не пізніше пʼяти робочих днів після проведення засідання передається до управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації для виплати допомоги.

Про прийняте Комісією рішення щодо надання (або відмову у наданні) допомоги повідомляється особа, яка подала заяву.

 

ІІІ. Виплата допомоги

 

1. Реєстрація зобов’язань, фінансування видатків, пов’язаних з наданням допомоги та проведення таких виплат одержувачам допомоги, здійснюються у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на зазначену мету, згідно із Порядком реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02 березня 2012 року № 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732 (зі змінами).

Виплата грошової допомоги здійснюється з моменту надходження коштів на рахунок головного розпорядника коштів.

 

2. Виплата допомоги здійснюється головним розпорядником коштів шляхом перерахування на особистий рахунок заявника в установі банку (у разі наявності) або на поштові відділення за місцем проживання заявника.

 

3. Для перерахування коштів на особистий рахунок заявника в установі банку (у разі наявності) або на поштові відділення за місцем проживання заявника,  головний  розпорядник  подає  до  Головного  управління  Державної казначейської служби у Хмельницькій області платіжне доручення та зведений реєстр виплати допомоги.

 

4. У разі, коли одержувач допомоги до 01 грудня поточного року подав всі документи, зазначені у пунктах 3 - 5 розділу ІІ цього Порядку, але не отримав кошти з незалежних від нього причин, допомога виплачується у наступному бюджетному році. При цьому за таким одержувачем допомоги зберігається право на звернення за допомогою у тому ж бюджетному році.

 

5. Витрати головного розпорядника коштів, повʼязані з виконанням ним функцій щодо надання допомоги, здійснюються:

 

1) за рахунок коштів по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - для придбання паперу, конвертів та марок для відправки службової кореспонденції;

 

2) за рахунок коштів по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - для оплати поштових послуг при перерахуванні коштів на поштові відділення за місцем проживання заявника, на заміну тонер-картриджу у печатному принтері;

 

3) за рахунок коштів по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - для виплати матеріальної допомоги.

 

6. Бухгалтерський облік використання коштів здійснюється відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

 

7. Контроль за використанням коштів здійснюється Департаментом соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.