28 04 2021
Категорія: Накази Департаменту

Про Обласну раду ветеранів війни при Хмельницькій обласній державній адміністрації


ПРОЄКТ

 

 

 

 

Про Обласну раду ветеранів війни

при Хмельницькій обласній державній

адміністрації

 

 

Відповідно дост.ст. 6, 39, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”,Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, з метою забезпечення реалізації державної політики щодо захисту прав ветеранів війни, учасників АТО/ООС та членів їх сімей, соціальної підтримки та реабілітації:

1. Утворити Обласну раду ветеранів війни при Хмельницькій обласній державній адміністрації у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Обласну раду ветеранів війни при Хмельницькій обласній державній адміністрації, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обовʼязків.

 

 

 

Голова адміністрації                                                                     Сергій ГАМАЛІЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови обласної

державної адміністрації

__________________№___________

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Обласну раду ветеранів війни при Хмельницькій обласній державній

адміністрації

 

1. Обласна рада ветеранів війни при Хмельницькій обласній державній адміністрації (далі - Обласна рада ветеранів) є консультативно-дорадчим органом, що утворюється розпорядженням голови адміністрації з метою розгляду проблемних питань ветеранів Другої Світової війни, учасників війни в Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів), учасників Антитерористичної операції / операції Обʼєднаних сил (далі – АТО/ООС), постраждалих учасників Революції Гідності, учасників-добровольців (далі – ветерани війни),членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, та для участі у сприянні забезпечення соціальних гарантій осіб, які незаконно позбавлені волі на тимчасово окупованих територіях України.

2. Обласна рада ветеранів у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної РадиУкраїни, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.

3. Метою діяльності Обласної ради ветеранів є налагодження ефективної взаємодії з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськістю, врахування громадської думки під час реалізації державної політики у сфері підтримки ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих)ветеранів війни у Хмельницькій області.

4. Обласна рада ветеранів здійснює свої повноваження на громадських засадах, дотримуючись принципів добровільності, рівності її членів, законності, відкритості та гласності.

5. Основними завданнями Обласної ради ветеранів є:

1) взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, що стосуються захисту законних прав та інтересів ветеранів війни, їх підтримки та реабілітації, надання допомоги (юридичної, соціальної, матеріальної тощо);

2) участь у проведенні просвітницько-інформаційних заходів, спрямованих на залучення ветеранів війни до участі у діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування;

3) підготовка та подання голові облдержадміністрації пропозицій, що стосуються захисту законних прав та інтересів ветеранів війни та надання їм допомоги;

4) організація публічних заходів для обговорення актуальних питань щодо допомоги ветеранам війни;

5) формування позитивного ставлення населення області до ветеранів війни;

6) розробка пропозицій до проектів нормативно-правових актів з питань реалізації в області державної політики щодо підтримки ветеранів війни та членівсімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

7) співпраця з громадськими організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування у розробці, обговоренні та реалізації проектів та заходів згідно із завданнями Обласної ради ветеранів;

8) підготовка та подання обласній державній адміністрації пропозицій щодо організації консультацій з громадськістю;

9) інформування громадськості про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб;

10) підготовка та оприлюднення щорічного звіту про свою діяльність.

6. Обласна рада ветеранів має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи Обласної ради ветеранів працівників органів виконавчої та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання, форуми, наради, зустрічі, семінари з питань, що належать до її компетенції;

4) отримувати в межах, визначених законодавством, від місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань, крім інформації, що містить державну таємницю та іншу інформацію з обмеженим доступом;

5) подавати обласній державній адміністрації пропозиції з питань, що належать до її компетенції.

7. Рішення Обласної ради ветеранів носять рекомендаційний характер і можуть бути враховані головою обласної державної адміністрації приприйнятті рішень, що стосуються ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

8. Обласна рада ветеранів утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря, які обираються на першому її засіданні відкритим голосуванням.

До складу Обласної ради ветеранів за згодою можуть входити представники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, громадських обʼєднань, які здійснюють свою діяльність на території Хмельницької області та головною метою яких є захист законних соціальних, економічних та інших прав та інтересів ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Персональний склад Обласної ради ветеранів затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

Членство в Обласній раді ветеранів є добровільним.

Членство в Обласній раді ветеранівможе бути призупинено головою обласної державної адміністрації на підставі:

  • заяви її члена про вихідзі складу Обласної ради ветеранів;
  • подання Обласної ради ветеранів у разі безпідставної відсутності її члена на трьох та більше чергових засіданнях поспіль.

9. Голова Обласної ради ветеранів:

1) здійснює загальне керівництво її діяльністю, представляє раду у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями;

2) організовує діяльність Обласної ради ветеранів, скликає, організовує підготовку та проведення її засідань, визначає порядок роботи,;

3) підписує документи від імені Обласної ради ветеранів.

У разі відсутності голови Обласної ради ветеранів або неможливості виконувати ним свої обов’язки з поважних причин його повноваження виконує заступник голови.

Заступник голови Обласної ради ветеранів забезпечує координацію та контроль роботи за напрямами діяльності Обласної ради ветеранів, закріпленими заним.

Секретар Обласної ради ветеранів здійснює організаційне забезпечення її діяльності та ведення діловодства, підготовку необхідних матеріалів для розгляду на засіданнях, оформлення протоколів, розсилку та зберігання документів.

Члени Обласної ради ветеранів беруть участь в її засіданнях на громадських засадах.

Делегування повноважень члена Ради не допускається.

10. Формою роботи Обласної ради ветеранів є засідання, що проводяться у разі потреби.

Засідання Обласної ради ветеранів проводяться відкрито.

Засідання можуть проводитися шляхом використання технічних засобів дистанційного зв’язку.

На засідання Обласної ради ветеранів можуть бути запрошені представники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, інших органів державної влади (за погодженням з їх керівниками), громадськості, засобів масової інформації тощо.

11. На своїх засідання Обласна рада ветеранів розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Рішення Обласної ради ветеранів приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Рішення Обласної ради ветеранів оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Обласної ради ветеранів та доводиться до відома обласній державній адміністрації.

Пропозиції та рекомендації Обласної ради ветеранів можуть реалізовуватися шляхом видання в установленому порядку розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації.

12. Інформаційне, організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Обласної ради ветеранів здійснюється обласною державною адміністрацією.

13. Зміни та доповнення до цього Положення ухвалюються на засіданні Обласної ради ветеранів та затверджуються розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

14. Строк повноважень складу Обласної ради ветеранів становить два роки з дня затвердженнярозпорядженням голови обласної державної адміністраціїїї складу.

15. Обласна рада ветеранів може використовувати в роботі бланк зі своїм найменуванням.