05 01 2021
Категорія: Накази Департаменту

Проект Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету у 2021 році для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування


На підставі статті 22 Бюджетного кодексу України, рішень обласної ради від 24 грудня 2020 року № 8-2/2020 «Про обласну комплексну програму соціального захисту населення на 2021 – 2025 роки», від 24 грудня 2020 року №10-2/2020 «Про обласний бюджет Хмельницької області на 2021 рік»,  з метою цільового та ефективного використання коштів обласного бюджету у 2021 році, передбачених для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування,

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок використання коштів обласного бюджету у 2021 році для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування, що додається.

2. Заступнику директора - начальнику управління фінансів, організації роботи  стаціонарних  установ  та  господарської  діяльності – головному бухгалтеру Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Л. Гуриній передбачити у розрахунках до кошторису по КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» та КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» витрати на виплату вказаної допомоги, а також на придбання паперу, оплату послуг зв'язку, пов’язаних з виконанням функцій по наданню грошової допомоги громадянам на дороговартісне лікування.

3. Цей  наказ  набирає  чинності   після   державної реєстрації в Центрально-Західному  міжрегіональному  управлінні  Міністерства  юстиції (м. Хмельницький) з моменту його оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покладаємо на заступника директора – начальника управління фінансів, організації роботи стаціонарних установ та господарської діяльності – головного бухгалтера Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Л. Гурину та заступника директора – начальника управління фінансово-ресурсного та кадрового забезпечення галузі Департаменту охорони здоровʼя обласної державної адміністрації Л. Жук.

 

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

 

________ Володимир ПАЛАМАРЧУК

 

Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

 

__________ Олександр ХУДЕНКО

 

ПОРЯДОК

використання коштів обласного бюджету у 2021 році

для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування

 

І. Загальні положення

 

1. Порядок використання коштів обласного бюджету у 2021 році для надання грошової допомоги громадянам, які потребують доровартісного лікування (далі – Порядок), розроблено з метою цільового та ефективного використання коштів обласного бюджету, для забезпечення прозорості надання грошової допомоги.

 

2. Цей  Порядок  визначає   механізм   використання  коштів,  передбачених  в  обласному  бюджеті  у  2021 році (далі – бюджетні кошти), за  кодом програмної  класифікації  видатків  та  кредитування  місцевих  бюджетів 0813242  «Інші  заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

 

3. Головним  розпорядником  бюджетних  коштів  для  надання  грошової допомоги   громадянам,  які   потребують дороговартісного  лікування  (далі - допомога),  є Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації  (далі - головний розпорядник коштів).

 

4. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

ІІ. Умови надання допомоги

 

1. Допомога надається громадянам, що зареєстровані та проживають у Хмельницькій області, а також внутрішньо переміщеним особам (далі - одержувачі допомоги).

 

2. Для отримання допомоги одержувачі допомоги подають до головного розпорядника коштів такі документи:

заяву встановленого зразка (додатки 1, 2);

копію паспорта та/або свідоцтва про народження дитини (у разі потреби копію паспорта представника та документа, що підтверджує його повноваження);

копію документа, що підтверджує інвалідність (при наявності інвалідності);

копію виписного епікризу про захворювання;

консультаційний висновок експерта (за профілем захворювання) або лікуючого лікаря закладу охорони здоров’я, що забезпечує надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, за формою первинної облікової документації № 028/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (зі змінами);

копію  документа, що підтверджує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників  податків  (сторінки  паспорта  громадянина України - для  особи,  яка  через  свої  релігійні  переконання  відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і має відповідну відмітку в паспорті);

довідку про доходи одержувача допомоги за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення за допомогою (крім внутрішньо переміщених осіб);

внутрішньо переміщені особи також надають копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (зі змінами);

громадяни, які звертаються з питання відшкодування витрат, понесених за попередньо проведене лікування, також надають платіжні документи (квитанції, чеки касових апаратів тощо), які підтверджують фінансові витрати на лікування.

 

3. Зазначені у пункті 2 цього розділу документи подаються заявником особисто або через представника.

У разі подачі документів через представника надається документ, що підтверджує його повноваження, відповідно до глави 17 Цивільного кодексу України.

 

4. Заяви громадян розглядаються на засіданні Комісії по розгляду питань з надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування (далі - Комісія), склад якої затверджується розпорядженням голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

 

5. При прийнятті рішення про визначення розміру допомоги члени Комісії керуються Переліком видів дороговартісного лікування (додаток 3).

 

6. За рішенням Комісії допомога може бути надана громадянам для відшкодування витрат, понесених за попередньо проведене лікування, починаючи з 01 січня поточного бюджетного року.

 

7. Допомога не надається:

 

1) для проведення лікування у санаторно-курортних закладах України, медичних і санаторно-курортних закладах, розташованих за межами України, у приватних медичних закладах (крім випадків, коли лікування проводиться дитині до 18 років);

 

2) у разі недодержання одержувачем допомоги вимог пунктів 4 та 5 розділу ІV цього Порядку;

 

3) у разі повторного звернення з питання відшкодування витрат, понесених одержувачем допомоги за одне і те ж саме попередньо проведене лікування;

 

4) у разі звернення з питання відшкодування витрат, понесених одержувачем допомоги за попередньо проведене лікування, якщо допомога була надана на лікування відповідно до цього Порядку;

 

5) у разі смерті заявника допомога не надається, призначена сума допомоги членам сімʼї не виплачується та до складу спадщини не входить.

ІІІ. Порядок надання допомоги

 

1. Рішення про надання (відмову у наданні) допомоги та її розміру приймається на засіданні Комісії, яке оформляється протоколом.

 

2. Протокол Комісії не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання передається головному розпоряднику коштів.

 

3. На підставі протоколу Комісії головний розпорядник коштів у термін не пізніше, ніж 10 робочих днів з моменту одержання протоколу, приймає наказ про проведення виплати громадянам допомоги, про що повідомляються одержувачі допомоги.

У разі прийняття Комісією рішення про перенесення розгляду питання щодо надання допомоги або про відмову у наданні допомоги у термін не пізніше, ніж 10 робочих днів з моменту одержання протоколу, повідомляється особа, яка подала заяву, із зазначенням причин.

 

4. Головний розпорядник коштів та Департамент охорони здоров’я Хмельницької облдержадміністрації направляють копію наказу про надання допомоги відповідно керівникам структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, начальникам управлінь охорони здоров’я Кам’янець-Подільської та Хмельницької міських рад, головним лікарям обласного, міських та районних лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання одержувача допомоги.

 

ІV. Виплата допомоги

 

1. Реєстрація  зобов’язань,  фінансування  видатків,  пов’язаних  з  наданням допомоги,  та  проведення  таких  виплат  одержувачам допомоги здійснюються у межах асигнувань, затверджених  в обласному  бюджеті  на вказану  мету, згідно із  Порядком  реєстрації  та обліку  бюджетних зобов’язань  розпорядників бюджетних  коштів  та одержувачів  бюджетних  коштів  в органах Державної казначейської служби України,  затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02 березня 2012 року № 309, зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 419/20732 (зі змінами).

Виплата грошової допомоги здійснюється з моменту надходження коштів на рахунок головного розпорядника коштів.

 

2. Виплата допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на особовий рахунок одержувача допомоги в установі банку (у разі наявності) або на поштове відділення за місцем його проживання.

 

3. Для   перерахування   коштів   головний   розпорядник    коштів  подає  до  Головного  управління Державної  казначейської  служби  України  у Хмельницькій  області  платіжне  доручення,  Зведений  реєстр  виплати грошової   допомоги  переказів  поштою  (додаток 4) та Зведений реєстр виплати грошової допомоги громадянам через установи банку (додаток 5).

 

4. Протягом  30 днів після  одержання коштів  та/або  проведення дороговартісного  лікування  одержувач  допомоги  або  його  представник зобов’язаний  надати  головному  розпоряднику  коштів  документи,  що підтверджують  проведення  дороговартісного  лікування  (виписка  з амбулаторної  картки  хворого  або  виписка  з  історії  хвороби  стаціонарного хворого,  інші  документи,  видані  лікувально-профілактичними  закладами, платіжні документи (квитанції, чеки касових апаратів тощо), які підтверджують фінансові витрати на лікування).

 

5. У  разі  невикористання  протягом  бюджетного  року  коштів,  виділених на  дороговартісне лікування, одержувач допомоги повертає їх головному розпоряднику коштів шляхом перерахування на його розрахунковий рахунок, відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Хмельницькій області.

 

6. Витрати головного розпорядника коштів, повʼязані з виконанням ним функцій по наданню допомоги, здійснюються:

 

1) за рахунок коштів по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - для придбання паперу, конвертів та марок для відправки службової кореспонденції;

 

2) за рахунок коштів по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - для оплати поштових послуг при перерахуванні коштів на поштові відділення за місцем проживання заявника;

 

3) за рахунок коштів по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» - для виплати допомоги.

 

7. Бухгалтерський  облік  використання  коштів здійснюється відповідно до діючого порядку організації бухгалтерського обліку.

 

8. Контроль за використанням коштів здійснюється головним розпорядником коштів.

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

 

_____________Лариса ГУРИНА

 

Заступник директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

 

_____________ Лариса ЖУК

Додаток 1

до Порядку використання коштів обласного

бюджету у 2021 році для надання

грошової допомоги громадянам, які потребують

дороговартісного  лікування

(пункт 2 розділу ІІ)

 

Директору Департаменту соціального

захисту населення облдержадміністрації

__________________________________________

 

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

 

 

 

(місце проживання)

 

 

(контактний телефон)

 

 

 

 

 

 

Заява

Прошу розглянути питання щодо надання _________________________________

________________________ грошової допомоги на дороговартісне лікування. Документи, що підтверджують необхідність проведення дороговартісного лікування, додаються.

Допомогу прошу перерахувати на _______ поштове відділення _________________________________________ або на розрахунковий рахунок _____________________________________________________________________________­­­_____________________________________________________________________________

(вказати  повні  реквізити  банківської  установи)

Мене ознайомлено з п.4 розділу ІV Порядку використання коштів обласного бюджету у 2021 році для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування (далі - Порядок), відповідно до якого протягом 30 днів після одержання коштів та/або проведення дороговартісного лікування я зобов’язаний надати головному розпоряднику коштів документи, що підтверджують проведення дороговартісного лікування.

Також мене ознайомлено з п.7 розділу ІІ Порядку, в якому вказано, що допомога не надається для проведення лікування у санаторно-курортних закладах України, медичних і санаторно-курортних закладах, розташованих за межами України, у приватних медичних закладах (крім випадків, коли лікування проводиться дитині до 18 років); у разі звернення з питання відшкодування витрат, понесених за попередньо проведене лікування, якщо допомога була надана на дороговартісне лікування відповідно до цього Порядку.

У разі невикористання наданих мені коштів на дороговартісне лікування, я зобов’язуюсь повернути їх головному розпоряднику коштів шляхом перерахування на його розрахунковий рахунок, відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Хмельницькій області.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних, що отримані з метою забезпечення вимог Порядку.

 

Додаток: документи на _____ аркушах.

 

 

Дата___________                                                          Підпис ___________

 

Додаток 2

до Порядку використання коштів обласного

бюджету у 2021 році для надання

грошової допомоги громадянам, які потребують

дороговартісного лікування

(пункт 2 розділу ІІ)

 

Директору Департаменту соціального

захисту населення облдержадміністрації

__________________________________________

 

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

 

 

 

(місце проживання)

 

 

(контактний телефон)

 

 

 

 

 

 

Заява

Прошу розглянути питання щодо відшкодування _________________________

__________________________витрат, понесених за попередньо проведене лікування. Документи, що підтверджують проведення дороговартісного лікування, додаються.

Допомогу прошу перерахувати на _________ поштове відділення _________________________________________ або на розрахунковий рахунок __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказати  повні  реквізити  банківської  установи)

Мене ознайомлено з п.7 розділу ІІ Порядку використання коштів обласного бюджету у 2021 році для надання грошової допомоги громадянам, які потребують дороговартісного лікування (далі - Порядок), в якому вказано, що допомога не надається у разі повторного звернення протягом поточного бюджетного року з питання відшкодування витрат, понесених за одне і те ж саме попередньо проведене лікування; у разі звернення з питання відшкодування витрат, понесених за попередньо проведене лікування, якщо допомога була надана на лікування відповідно до цього Порядку.

Даю згоду на обробку моїх персональних даних, що отримані з метою забезпечення вимог Порядку.

 

Додаток: документи на _____ аркушах.

 

 

Дата___________                                                          Підпис ___________

 

Додаток 3

до  Порядку  використання коштів обласного

бюджету у 2021 році для надання грошової

допомоги громадянам, які потребують

дороговартісного лікування (пункт 5 розділу ІІ)

 

 

Перелік  видів дороговартісного лікування

1. Хірургічні види медичної допомоги

1)   Серцево-судинна хірургія

- у межах 40 тис. грн.

2)   Щелепно-лицьова хірургія

- у межах 10 тис. грн.

3)   Нейрохірургія

- у межах 10 тис. грн.

4) Трансплантологія (нирка, печінка, серце, кістковий мозок)

- у межах 40 тис. грн.

5)   Інші види хірургічної допомоги

- у межах 10 тис. грн.

2. Травматологія і ортопедія

 

1) Політравма (після надання ургентної допомоги)

- у межах 30 тис. грн.

2) Ендопротезування

- у межах 70 тис. грн.

3. Акушерство та гінекологія

1) Реконструктивно-пластичні операції при вроджених аномаліях розвитку малого тазу

 

- у межах 10 тис. грн.

2) Інші види гінекологічної допомоги

- у межах 5  тис.  грн.

4. Онкологія

1) Радіоізотопна йод-терапія

- у межах 20 тис. грн.

2) Рак легенів

- у межах 16 тис. грн.

 

3) Рак шлунку

Продовження додатку 3

- у межах 10 тис.  грн.

4) Рак головного мозку

- у межах 10  тис. грн.

5) Рак нирки

- у межах 16  тис. грн.

6) Рак прямої кишки

- у межах 10  тис. грн.

7) Рак ячників

- у межах 14  тис. грн.

8) Рак передміхурової залози

- у межах 10  тис. грн.

9)  Рак молочної залози

- у межах 14  тис. грн.

10) Рак ротової порожнини

- у межах 10  тис. грн.

11) Рак інших локалізацій

- у межах 10  тис. грн.

12) Інші види онкологічної допомоги

- у межах 10  тис. грн.

 

5. Педіатрія

1) Первинні імунодефіцити

2) Гострий лімфобластний лейкоз

3) Гострий мієлобластний лейкоз

4) Лімфогранульоматоз

5) Апластична анемія

6) Спадкові захворювання (хвороба Гоше, феніл-

кетонурія, інші)

7) Онкологічні захворювання

8) Муковісцидоз

9) Слухопротезування

10) Кохлеарна імплантація

11) Оперативне лікування сколіозів

12) Інші види педіатричної допомоги

- у межах 50 тис. грн.

- межах 150 тис. грн.

- у межах 200 тис. грн.

- у межах 50 тис.  грн.

- у межах 200 тис. грн.

- у межах 50 тис. грн.

 

- у межах 100 тис. грн.

- у межах 50 тис. грн.

- у межах 70 тис. грн.

- у межах 200 тис. грн.

- у межах 150 тис. грн.

- у межах 50 тис. грн.

 

6. Терапевтичні види медичної допомоги

1)   Лімфогранульоматоз

- у межах 10 тис. грн.

 

2)   Гостра лейкемія лімфобластна

Продовження додатку 3

- у межах 70  тис.  грн.

3)   Гостра мієлобластна лейкемія

- у межах 100 тис. грн.

4)   Хронічний мієлолейкоз

- у межах 10  тис.  грн.

5)   Хронічний лімфолейкоз

- у межах 30  тис.  грн.

6)   Мієлома

- у межах 40  тис.  грн.

7) Лімфома (лімфосаркома)

- у межах 50  тис.  грн.

8) Апластична анемія

- у межах 100 тис. грн.

9) Первинні імунодефіцити

- у межах 120 тис. грн.

10) Гормонально активні пухлини ендокринної

системи

 

- у межах 15  тис.  грн.

11) Системні хвороби сполучної тканини

- у межах 20  тис.  грн.

12) Системні васкуліти

- у межах 20  тис.  грн.

13) Специфічні захворювання легень (фіброзую-

чий альвеоліт, хвороба Хаменна-Річа, саркоідоз Бека, інші)

 

- у межах 10  тис. грн.

14) Важкі форми бронхіальної астми

- у межах 5 тис. грн.

15) Абсцедуючі пневмонії

- у межах 5 тис. грн.

16) Хронічний гепатит, цироз печінки, важ-

кий перебіг

- у межах 10 тис. грн.

17) Хронічний панкреатит (стан після панк-

реонекрозу)

- у межах 10 тис. грн.

18) Неспецифічний виразковий коліт

- у межах 10 тис. грн.

19) Хронічна хвороба Адісона

- у межах 8 тис. грн.

20) Бактеріальний ендокардит

- у межах 10 тис. грн.

21) Вторинні імунодефіцити, важкий ускладне-

ний перебіг

22)  Коронавірусна хвороба (COVID-19)

- у межах 10  тис. грн.

 

- у межах 15-20 тис. грн.

23) Інші види терапевтичної допомоги

- у межах 10  тис. грн.

Продовження додатку 3

7. Інфекційні хвороби

1) Хронічний вірусний гепатит С

- у межах 130 тис. грн.

8. Дерматологічні захворювання

1) Важкі форми атопічного дерматиту

- у межах 8 тис. грн.

2) Ускладнені форми псоріазу

3) Міхурчатка

- у межах 10 тис. грн.

- у межах 10 тис. грн.

4) Герпетиформний дерматит Дюринга

5) Іхтіоз

6) Мастоцитоз (пігментна кропив’янка)

7) Хронічна екзема

 

- у межах 10 тис. грн.

- у межах 8 тис. грн.

- у межах 8 тис. грн.

- у межах 8 тис. грн.

9. Неврологічні захворювання

1) Розсіяний склероз

- у межах 20 тис. грн.

2) Постінсультні стани

- у межах 5 тис. грн.

 

10. Орфанні захворювання

 

- у межах 50 тис. грн.

11. Інші захворювання

 

- у межах 10 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 4

до  Порядку  використання коштів обласного

бюджету у 2021 році для надання грошової

допомоги громадянам, які потребують

дороговартісного лікування (пункт 3 розділу ІV)

 

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації

Зведений реєстр виплати грошової допомоги

переказів поштою

№ _____ (по районах), переданих в Хмельницьке підприємство

__________________________________________________________________

(найменування підприємства звязку)

 

Сума переказу

Прізвище

Ім`я

По-батькові

Паспорт або ідентифікаційний код

Область

Район

Місто, смт, село

Вулиця

Будинок

Квартира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

Переказів на суму  ______________грн.____________________________________________

(сума переказів  прописом)

Поштовий збір ____________грн.____________________________________________

(сума поштового збору прописом)

 

Всього _____________грн.____________________________________________

(сума переказів та поштового збору прописом)

 

Директор Департаменту ____________  ___________________                         Головний бухгалтер _____________  _________________

(підпис)                                        (ПІБ)                                                                                                                                  (підпис)                                    (ПІБ)

 

Відбиток календарного штампу            _________________________________________

(підпис працівника підприємства зв’язку, який прийняв перекази)


Додаток 5

до  Порядку  використання коштів обласного

бюджету у 2021 році для надання грошової

допомоги громадянам, які потребують

дороговартісного лікування (пункт 3 розділу ІV)

 

 

 

 

 

 

Зведений реєстр виплати грошової допомоги громадянам

через установи банку

 

№ п/п

П.І.Б. одержувача допомоги

Місце проживання одержувача допомоги

Банківські реквізити одержувача допомоги          (№ рахунку, МФО, найменування банку)

Дата,

№ протоколу засідання Комісії

 

Сума допомоги

Всього:

Директор Департаменту                                                _________________

 

 

Головний бухгалтер                                                       _________________