06 03 2020
Категорія: Накази Департаменту

Наказ Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Департаменті соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації


НАКАЗ

24.02.2020                  Хмельницький                                  № 21/н

 

 

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Департаменті соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

 

Зареєстровано в Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький)

27 лютого 2020 року за № 33/33

 

Відповідно до частини девʼятої статті 48 Закону України «Про державну службу»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Департаменті соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації, що додається.

 

2. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації в Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький) з моменту його оприлюднення.

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації М.Дідика.

 

Директор Департаменту                                                      Світлана ЛУКОМСЬКА

Порядок

стажування громадян з числа молоді, які не перебувають

на посадах державної служби, в Департаменті соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

 

 

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Департаменті соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (далі – Департамент).

 

2. У цьому Порядку термін «молодь» вживається у такому значенні: громадяни України віком до 35 років, які є студентами закладів вищої освіти або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.

 

3. Основною метою стажування є залучення молоді до роботи на державній службі, ознайомлення їх зі специфікою діяльності Департаменту та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.

 

4. Зарахування на стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи (додаток 1), яка має намір пройти стажування в Департаменті (далі – стажист), за погодженням закладу вищої освіти, студентом якого є особа, та згоди керівника відповідного структурного підрозділу Департаменту, що оформлюється наказом Департаменту. До заяви стажист додає резюме у довільній формі.

 

5. Стажування молоді в Департаменті може здійснюватися з ініціативи директора Департаменту або його заступників, керівників закладів вищої освіти та осіб, які бажають пройти стажування.

 

6. Стажування молоді здійснюється строком до шести місяців у вільний від навчання (роботи) час у межах робочого часу працівників Департаменту.

 

7. На період стажування в Департаменті за стажистом закріплюється керівник стажування із числа керівників або заступників керівників структурних підрозділів Департаменту (далі – керівник стажування), в яких буде проводитися стажування.

 

8. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток 2), який підписується стажистом та затверджується керівником стажування.

Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажиста у вирішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажування (вирішення організаційних питань, підготовка аналітичних, інформа­ційних довідок, проектів розпорядчих і нормативних документів).

Поставлені завдання мають бути чіткі та зрозумілі.

Терміни завдань і доручень повинні мати кінцеву дату.

 

9. Керівник стажування:

спільно зі стажистом складає та затверджує індивідуальний план стажування;

забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

забезпечує стажисту можливість ознайомитися з організацією роботи структурного підрозділу;

залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом);

надає стажисту консультативну допомогу;

сприяє ефективному виконанню iндивiдуального плану стажування, належному веденню документацiї стажування.

 

10. Стажист:

зобов’язаний своєчасно прибути на стажування;

зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку Департаменту, етики та культури поведінки;

має право отримувати інформацію для виконання покладених на нього завдань та індивідуального плану стажування (крiм iнформацiї з обмеженим доступом).

 

11. Участь у стажуванні достроково припиняється:

у разі порушення стажистом вимог цього Порядку;

за власним бажанням стажиста на підставі його письмової заяви.

Рішення про дострокове припинення стажування оформлюється наказом Департаменту на підставі подання керівника стажування.

 

12. Після закінчення стажування стажист складає підсумковий звіт про результати стажування (додаток 3) та подає його керівнику стажування.

 

13. Керівник стажування після подання стажистом підсумкового звіту про результати стажування складає висновок про результати стажування (додаток 4), що містить оцінку виконання стажистом індивідуального плану стажування та її обґрунтування.

 

14. Керівник стажування після закінчення стажування складає довідку (додаток 5), яка містить інформацію про результати стажування з відображенням рівня професійної підготовки стажиста, одержаних ним знань та навичок, професійних, ділових та особистих якостей. Довідка складається у двох примірниках, один з яких надається стажисту, а другий передається для зберігання до відділу с питань персоналу та правового забезпечення разом з усіма документами про проходження стажування.

 

15. Стажування проходить на безоплатній основі. Департамент не несе зобов’язань щодо відшкодування громадянам з числа молоді, які проходять стажування в Департаменті, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найм житла.

 

Заступник директора Департаменту                                                Микола ДІДИК


Додаток 1

до Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Департаменті соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

(пункт 4)

 

 

Директору Департаменту соціального захисту

населення обласної державної адміністрації

______________________________________________

(власне імʼя, ПРІЗВИЩЕ)

______________________________________________,

(власне імʼя, ПРІЗВИЩЕ стажиста)

який (яка) мешкає за адресою: ____________________

______________________________________________

______________________________________________

(місце проживання, контактний телефон)

 

 

ЗАЯВА

Прошу дозволити стажування в Департаменті соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації з “____” ____________ 20___ року по “____” ____________ 20___ року.

Метою стажування є ознайомлення з функціонуванням державної служби та набуття досвіду виконання завдань, обов'язків та практичної роботи.

Даю згоду на оброблення моїх персональних даних відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 

 

“___” ____________ 20____ року                                             _________________________

(підпис)

 

 

 

Додаток 2

до Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Департаменті соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

(пункт 8)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

_____________________________________

(посада керівника стажування)

___________  _________________________

(підпис)                        (власне імʼя, ПРІЗВИЩЕ)

_____ ________________ 20___ року

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  ПЛАН  СТАЖУВАННЯ

 

_______________________________________________________________________________

(власне імʼя, ПРІЗВИЩЕ стажиста)

у________________________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу Департаменту соціального захисту населення

обласної державної адміністрації)

 

з ____ ____________ 20___ року по ____ ____________ 20___ року

 

№ з/п

Назва завдання

Строк виконання

Результати виконання

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

______________________

(дата)

________________

(підпис стажиста)

_____________________________

(власне імʼя, ПРІЗВИЩЕ стажиста)

 

 

 

 

Додаток 3

до Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Департаменті соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

(пункт 12)

 

Керівнику стажування

________________________________

(власне імʼя, ПРІЗВИЩЕ)

 

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ

про результати стажування

 

___________________________________________________________________________

(власне імʼя, ПРІЗВИЩЕ стажиста)

 

Відповідно до наказу Департаменту соціального захисту населення  обласної державної адміністрації від ____ ____________ 20____ року № _______ я проходив(ла) стажування у  ________________________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу Департаменту)

 

з ___ ____________ 20__ року по ___ ____________ 20__ року.

Під час стажування відповідно до індивідуального плану ознайомився(лася) із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і практикою їх застосування в діяльності Департаменту, а саме:

1.__________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

 

Під час стажування виконано такі завдання:

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________

 

У результаті стажування я набув(ла) досвіду практичної роботи:

1.__________________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________________

 

 

____________        __________________               _______________________________

(дата)                         (підпис стажиста)                               (власне імʼя, ПРІЗВИЩЕ стажиста)

 

 

 

 

Додаток 4

до Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Департаменті соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

(пункт 13)

 

ВИСНОВОК

про результати стажування

 

___________________________________________________________________________

(власне імʼя, ПРІЗВИЩЕ стажиста)

 

Відповідно до наказу Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації від “____” _____________ 20____ року № ________________________________

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові стажиста)

 

з “____” ____________ 20___ року по “____” ____________ 20___ року проходив (ла) стажування в  ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(назва структурного підрозділу Департаменту)

 

Стажування проводилося відповідно до індивідуального плану стажування.

Обсяг виконаних завдань, передбачених індивідуальним планом стажування, виконано у  повному / неповному обсязі.

(потрібне підкреслити)

 

У процесі стажування ________________________________________________ взяв(ла)

(власне імʼя, ПРІЗВИЩЕ стажиста)

участь у ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Висновок керівника стажування (оцінка)______________________________

 

Керівник стажування _____________      ______________________________

(підпис)                              (власне імʼя, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

“____” _____________20____ року

 

 

 

 

Додаток 5

до Порядку стажування громадян з  числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Департаменті соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації

(пункт 14)

 

 

ДОВІДКА

Видана ____________________________________________ у тому, що він

(власне імʼя, ПРІЗВИЩЕ стажиста)

(вона) проходив(ла) стажування в Департаменті соціального захисту населення  Хмельницької обласної державної адмiністрацiї з ___ ____________ 20___ року по ___ ____________ 20___ року.

За результатами стажування продемонстрував(ла) високий / достатній / низький рівень підготовки та згідно з висновком керівника стажування отримав(ла) підсумкову оцінку ______________________.

 

 

Керівник стажування  _________________  ________________________________

(підпис)                              (власне імʼя, ПРІЗВИЩЕ)

 

 

“____” _____________20____ року