Альтернативна (невійськова) служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової  служби і має на меті виконання обов'язку перед суспільством (Закон України “Про альтернативну (невійськову) службу” від 12.12.1991року №1975, Постанова КМУ від 10.11.1999 року № 2066).

На альтернативну (невійськову) службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідні рішення.

Строк альтернативної (невійськової) служби у півтора рази перевищує строк військової служби, встановлений для солдатів і сержантів, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях.

Для вирішення питання про направлення на альтернативну (невійськову) службу громадяни після взяття на військовий облік, але не пізніше ніж за два календарні місяці до початку встановленого законодавством періоду проведення призову на строкову військову службу, особисто подають до Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації мотивовану письмову заяву (Зразок заяви).

До заяви додаються:

копія паспорта;

документи, що підтверджують істинність релігійних переконань (оригінал);

копія документа про  освіту;

довідка про склад сім'ї;

довідка з місця роботи або навчання;

витяг з рішення призовної комісії про придатність до проходження строкової військової служби (за наявності);

копія приписного посвідчення.

Підставою для відмови громадянину в направленні на альтернативну (невійськову) службу є:

- несвоєчасне подання заяви про направлення на альтернативну (невійськову) службу;

- відсутність підтверджень щодо істинності релігійних переконань;

- неявка громадянина без поважних причин за викликом до обласної державної адміністрації для розгляду його заяви про направлення на альтернативну (невійськову) службу.

Альтернативну (невійськову) службу громадяни проходять на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у державній, комунальній власності або переважна частка у статутному фонді яких є в державній або комунальній власності, діяльність яких у першу чергу пов'язана із соціальним захистом населення, охороною здоров'я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України (Довідка для підприємств).

Громадянин, направлений на альтернативну (невійськову) службу, не має права:

- ухилятися від проходження альтернативної служби;

- брати участь у страйках;

- займатися підприємницькою діяльністю;

- навчатися в закладах освіти, крім середніх або вищих закладів

освіти з вечірньою або заочною формами навчання;

- відмовлятися від місця проходження альтернативної служби, визначеного відповідним структурним підрозділом місцевої державної адміністрації.

Альтернативна (невійськова) служба припиняється у разі закінчення строку її проходження або достроково за рішенням обласної державної адміністрації.

Альтернативна (невійськова) служба достроково припиняється у разі:

- призову громадянина на строкову військову службу за власним бажанням;

- визнання громадянина непридатним за станом здоров'я для подальшого проходження військової служби на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

- виникнення у громадянина права на відстрочку внаслідок зміни сімейних обставин, передбаченого законодавством про військовий обов'язок і військову службу;

- засудження громадянина до позбавлення волі.

У разі призову громадянина на строкову військову службу у зв'язку з ухиленням від проходження альтернативної (невійськової) служби строк альтернативної (невійськової) служби до строку військової служби не зараховується.

У разі, коли громадянина призвано на строкову військову службу за його власним бажанням, строк альтернативної (невійськової) служби зараховується до строку військової служби із розрахунку півтора місяці альтернативної (невійськової) служби за один місяць строкової військової служби.

Громадянин після звільнення з альтернативної (невійськової) служби протягом п'яти календарних днів зобов'язаний стати на облік у військовому комісаріаті за місцем проживання.

Для отримання консультацій з питань проходження альтернативної (невійськової) служби звертатись до Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації за адресою:

м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109, 5-й поверх, каб.510;

телефон: (038-2) 75-20-94; e-mail: depszn@hmsoczahist.adm-km.gov.ua

УВАГА! Відповідно до постанови КМУ “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” від 09.12.2020 року  № 1236, у Департаменті соціального захисту населення продовжено дію карантину до 30 квітня 2021 року.

У зв’язку із вищезазначеним, документи щодо направлення на альтернативну службу просимо надсилати поштою.